Skip to main content

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

  1. Γενικοί όροι χρήσης

Ο παρών δικτυακός τόπος www.medskinhealth.com (εφεξής ο «Ιστότοπος») ανήκει στη Mediterranean Skin Health, με ταχυδρομική διεύθυνση επί της οδού Σπύρου Μερκούρη, αριθ. 56, Αθήνα - Τ.Κ. 11634, e-mail: info@medskinhealth.com και τηλ. επικοινωνίας 210 7254742 (στο εξής το «Ιατρικό Κέντρο») και έχει σκοπό να παρουσιάσει στο ευρύ κοινό μέσω του Διαδικτύου το Ιατρικό Κέντρο, τη δομή του, τις προσφερόμενες ιατρικές υπηρεσίες, τους τομείς δραστηριότητας και εν γένει τις δράσεις του. 

Η χρήση του Ιστότοπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτό. Συνεπώς, ο επισκέπτης/ χρήστης του Ιστoτόπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς κατά τη χρήση του Ιστοτόπου του Ιατρικού Κέντρου. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν συμφωνεί, τότε θα πρέπει να παύσει την επίσκεψη του Ιστοτόπου και να μην κάνει χρήση του περιεχομένου του.

Το Ιατρικό Κέντρο αναλαμβάνει μόνο την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, όσον αφορά την ακρίβεια των πληροφοριών που θέτει στη διάθεση των επισκεπτών του δικτυακού του τόπου, www.medskinhealth.com. Ωστόσο δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα ή ότι τα λάθη θα διορθώνονται άμεσα και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις σε αυτά ή για αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση αυτών. Επίσης, το Ιατρικό Κέντρο δεν εγγυάται ότι ο ίδιος ή οποιοσδήποτε άλλος δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτοί τίθενται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών, παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια προγράμματα, ωστόσο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, με τη χρήση των πλέον σύγχρονων και αποτελεσματικών μεθόδων, ώστε να διασφαλίσει την ασφαλή χρήση του παρόντος Ιστότοπου.

Τυχόν σύνδεσμοι υπερκειμένου (hyperlinks) ή διαφημιστικών καταχωρήσεων (banners) του παρόντος δικτυακού τόπου (η οποία γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση της επαφής των επισκεπτών/ χρηστών των σελίδων του Ιατρικού Κέντρου με τους αρμόδιους για την παροχή κατά περίπτωση πρόσθετης πληροφόρησης) ενδέχεται να οδηγήσουν τους χρήστες σε ιστοσελίδες άλλων εξυπηρετητών (servers), τους οποίους δεν ελέγχει το Ιατρικό Κέντρο. Συνεπώς ουδεμία ευθύνη βαρύνει το Ιατρικό Κέντρο για το περιεχόμενο των ως άνω ιστοσελίδων και για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκύψει από τη χρήση τους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/ χρήση των τόπων και σελίδων αυτών θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία απευθείας με τους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες και τους ιδιοκτήτες αυτών, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη. Το Ιατρικό Κέντρο σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Το Ιατρικό Κέντρο δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης του Ιστότοπου από τη χρήση του. Τα περιεχόμενα του Ιστότοπου παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία ρητή ή τεκμαιρόμενη εγγύηση. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται για γενική ενημέρωση και μόνο. Αν ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων σκοπεύει να προβεί σε οποιουδήποτε είδους αξιοποίηση των παρεχομένων από τις σελίδες πληροφοριών, οφείλει προηγουμένως να επικοινωνήσει με το Ιατρικό Κέντρο, μέσω των τρόπων επικοινωνίας που διατίθενται στο δικτυακό τόπο www.medskinhealth.com και το Ιατρικό Κέντρο θα φροντίσει για την παροχή επίκαιρων και ακριβών πληροφοριών, κατά την κρίση του.

Ο δικτυακός τόπος www.medskinhealth.com  προορίζεται να βρίσκεται σε λειτουργία 24 ώρες την ημέρα και 7 μέρες την εβδομάδα. Το Ιατρικό Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει την αναστολή ή τη διακοπή της πρόσβασης σε μέρος ή και στο σύνολο του δικτυακού τόπου, εάν συντρέξουν συνθήκες πέραν από τον έλεγχό του, οι οποίες καθιστούν απαραίτητη την αναστολή ή τη διακοπή πρόσβασης, όπως, ενδεικτικά, σε περίπτωση δυσλειτουργιών πληροφοριακών συστημάτων ή τηλεπικοινωνιακών δικτύων, τεχνικών προβλημάτων ή για λόγους τακτικής ή έκτακτης συντήρησης ή σε άλλες περιπτώσεις σημαντικών έκτακτων γεγονότων.

Το Ιατρικό Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τη μορφή και το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, όποτε το κρίνει απαραίτητο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Ο επισκέπτης/ χρήστης του δικτυακού τόπου οφείλει να χρησιμοποιεί τα στοιχεία και δεδομένα που παρέχονται σε αυτόν κατά τρόπο νόμιμο και σύμφωνο με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη. Σε αντίθετη περίπτωση, αναλαμβάνει την ευθύνη αποκατάστασης κάθε ζημίας, που μπορεί να επέλθει στο Ιατρικό Κέντρο από παράνομη ή αθέμιτη χρήση τους.

Απαγορεύεται, επίσης, στους επισκέπτες/ χρήστες η εισαγωγή με οποιονδήποτε τρόπο στο δικτυακό τόπο του Ιατρικού Κέντρου www.medskinhealth.com κακόβουλου λογισμικού ή δεδομένων, που θα αλλοίωναν ή θα ήταν πιθανό να αλλοιώσουν την εμφάνιση και την πληρότητα των δεδομένων και της οργάνωσης του δικτυακού τόπου. Σε μια τέτοια περίπτωση, το Ιατρικό Κέντρο επιφυλάσσεται να λάβει κάθε πρόσφορο νομικό μέτρο για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας τυχόν υποστεί.

  1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την περιήγηση των επισκεπτών/ χρηστών στον Ιστότοπο του Ιατρικού Κέντρου, το τελευταίο τυχόν να συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Για να ενημερωθείτε περαιτέρω σχετικά με την εν λόγω συλλογή και επεξεργασία και τα δικαιώματά σας αναφορικά με αυτή μπορείτε να ανατρέξετε στη Γνωστοποίηση Ιδιωτικότητας και στην Πολιτική Cookies του Ιστοτόπου. 

  1. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο των σελίδων του παρόντος Ιστότοπου (ενδεικτικά αναφερόμενα, εικόνες, εμπορικά σήματα, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα, παρεχόμενες υπηρεσίες και, γενικά, όλα τα αρχεία αυτού του δικτυακού τόπου), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του Ιατρικού Κέντρου και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει, εν όλω ή εν μέρει, αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, μεταφόρτωσης (download), μετάδοσης ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο.

Ο επισκέπτης/ χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει μεμονωμένα αντίγραφο τμήματος του περιεχομένου του παρόντος Ιστότοπου στον προσωπικό του υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από την «Mediterranean Skin Health», χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Λοιπά διακριτικά γνωρίσματα, προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος Ιστότοπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν αντίστοιχα δικαιώματα προστασίας τους.

  1. Λειτουργία εφαρμογής «Συμβουλή Ιατρού» - Αποποίηση Ευθύνης 

Κανένα μέρος του παρεχόμενου στους επισκέπτες/ χρήστες περιεχομένου του δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη. Αντιθέτως, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των επισκεπτών/ χρηστών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης του Ιατρικού Κέντρου.

  1. Διατήρηση ατομικών λογαριασμών μελών 

Μέσω του Ιστοτόπου παρέχεται σε κάθε επισκέπτη/ χρήστη η δυνατότητα εγγραφής του ως μέλους και διατήρησης ατομικού λογαριασμού. Μέλος μπορεί να είναι οποιοσδήποτε έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Ο λογαριασμός κάθε νέου μέλους είναι αυστηρά ατομικός και δεν δύναται να μεταβιβασθεί σε άλλον. Κάθε μέλος υποχρεούται να κάνει μόνο ίδια χρήση και να μην παραχωρεί πρόσβαση (μέσω των κωδικών του) σε άλλους οικείους του. Σε περίπτωση μεταβολής των προσωπικών του στοιχείων μετά το στάδιο της αρχικής εγγραφής, το μέλος οφείλει να γνωστοποιεί αμέσως γραπτά στο Ιατρικό Κέντρο οποιαδήποτε αλλαγή (ενδεικτικά ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας, τηλεφωνικό αριθμό), διαφορετικά το Ιατρικό Κέντρο δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας της αλληλογραφίας και/ ή διακοπής της επικοινωνίας.

Το μέλος πρέπει να ενημερώσει αμέσως εγγράφως το Ιατρικό Κέντρο σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή του τυχόν αυθαίρετη χρήση των κωδικών πρόσβασης στο λογαριασμό του, ευθυνόμενο (το μέλος) για κάθε είδους ζημία που ήθελε προκύψει μέχρι την εκ μέρους του ειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή, το Ιατρικό Κέντρο θα προβεί στην απενεργοποίηση του λογαριασμού.

Ο ατομικός λογαριασμός μέλους δεν θα ισχύει σε περίπτωση απαγόρευσης ή περιορισμού του χρήστη από το Νόμο. Εξάλλου, το Ιατρικό Κέντρο δικαιούται να ακυρώσει το λογαριασμό εάν το μέλος παραβεί οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους χρήσης του Ιστοτόπου, οι οποίοι συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις, ή εάν συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος. Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης ατομικού λογαριασμού, το μέλος υποχρεούται να διακόψει άμεσα τη χρήση του λογαριασμού και να τον καταργήσει. Επιπροσθέτως, το Ιατρικό Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να καταργεί ατομικούς λογαριασμούς μελών οι οποίοι είναι ανενεργοί για χρονικό διάστημα πέραν του έτους.

  1. Λειτουργία του E-shop - Περιορισμός Ευθύνης

Το Ιατρικό Κέντρο στο πλαίσιο των συναλλαγών του από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για τη διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη/ χρήστη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες/ χρήστες περί της μη διαθεσιμότητας, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Ο Ιστότοπος έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και άλλα μέσα προκειμένου να ενημερώνεται άμεσα η διαθέσιμη ποσότητα των προϊόντων μας, ωστόσο διατηρεί ρητή επιφύλαξη αναφορικά με τη εγκυρότητα των διαθέσιμων στο ηλεκτρονικό κατάστημα ποσοτήτων των προϊόντων, καθόσον ενδέχεται η ενημέρωση των να πραγματοποιείται μέσα σε μία (1) ώρα από την στιγμή της τροποποίησης τους. Στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, το Ιατρικό Κέντρο δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων ή/ και υπηρεσιών, που λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με τιμή εσφαλμένη, ήτοι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την ισχύουσα για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που σε παραγγελία τέτοιο σφάλμα στην τιμή διαπιστώνεται σε μέρος μόνο των παραγγελθέντων προϊόντων, τότε η παραγγελία ισχύει και εκτελείται κανονικά για τα υπόλοιπα προϊόντα και θεωρείται μη ολοκληρωθείσα για τα προϊόντα στα οποία διαπιστώθηκε το σφάλμα, εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και λειτουργούν ως μονάδα το ένα με το άλλο και ο πελάτης/ χρήστης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε το Ιατρικό Κέντρο οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

Σε καμία περίπτωση το Ιατρικό Κέντρο δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/ και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης/ χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή /και τη χρήση του Ιστοτόπου ή/ και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/ και προϊόντων ή/ και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/ και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/ και υπηρεσίες ή/ και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

  1. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Ιστοτόπου του Ιατρικού Κέντρου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των σχετικών διεθνών συνθηκών.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς τις παραπάνω πηγές δικαίου, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από τους παρόντες όρους χρήσης χωρίς, σε καμία περίπτωση, να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τη χρήση του παρόντος Ιστοτόπου, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Το παρόν πρόκειται μελλοντικά να μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες για τις ανάγκες λειτουργίας και χρήσης του Ιστοτόπου. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον κατά τη μετάφραση προκύψει κάποιος όρος να ερμηνεύεται διαφορετικά ή να μπορεί να του αποδοθεί άλλο περιεχόμενο, η απόδοση της ελληνικής γλώσσας θα υπερισχύει. 

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ONLINE VIRTUAL CONSULTATIONS 

Cookies