ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

 

 

 1. Γενικοί όροι χρήσης

Ο παρών δικτυακός τόπος www.medskinhealth.com (εφεξής ο «Ιστότοπος») ανήκει στη Mediterranean Skin Health, με ταχυδρομική διεύθυνση επί της οδού Σπύρου Μερκούρη, αριθ. 56, Αθήνα - Τ.Κ. 11634, e-mail: info@medskinhealth.com και τηλ. επικοινωνίας 210 7254742 (στο εξής το «Ιατρικό Κέντρο») και έχει σκοπό να παρουσιάσει στο ευρύ κοινό μέσω του Διαδικτύου το Ιατρικό Κέντρο, τη δομή του, τις προσφερόμενες ιατρικές υπηρεσίες, τους τομείς δραστηριότητας και εν γένει τις δράσεις του. 

Η χρήση του Ιστότοπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτό. Συνεπώς, ο επισκέπτης/ χρήστης του Ιστoτόπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς κατά τη χρήση του Ιστοτόπου του Ιατρικού Κέντρου. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν συμφωνεί, τότε θα πρέπει να παύσει την επίσκεψη του Ιστοτόπου και να μην κάνει χρήση του περιεχομένου του.

Το Ιατρικό Κέντρο αναλαμβάνει μόνο την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, όσον αφορά την ακρίβεια των πληροφοριών που θέτει στη διάθεση των επισκεπτών του δικτυακού του τόπου, www.medskinhealth.com. Ωστόσο δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα ή ότι τα λάθη θα διορθώνονται άμεσα και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις σε αυτά ή για αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση αυτών. Επίσης, το Ιατρικό Κέντρο δεν εγγυάται ότι ο ίδιος ή οποιοσδήποτε άλλος δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτοί τίθενται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών, παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια προγράμματα, ωστόσο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, με τη χρήση των πλέον σύγχρονων και αποτελεσματικών μεθόδων, ώστε να διασφαλίσει την ασφαλή χρήση του παρόντος Ιστότοπου.

Τυχόν σύνδεσμοι υπερκειμένου (hyperlinks) ή διαφημιστικών καταχωρήσεων (banners) του παρόντος δικτυακού τόπου (η οποία γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση της επαφής των επισκεπτών/ χρηστών των σελίδων του Ιατρικού Κέντρου με τους αρμόδιους για την παροχή κατά περίπτωση πρόσθετης πληροφόρησης) ενδέχεται να οδηγήσουν τους χρήστες σε ιστοσελίδες άλλων εξυπηρετητών (servers), τους οποίους δεν ελέγχει το Ιατρικό Κέντρο. Συνεπώς ουδεμία ευθύνη βαρύνει το Ιατρικό Κέντρο για το περιεχόμενο των ως άνω ιστοσελίδων και για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκύψει από τη χρήση τους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/ χρήση των τόπων και σελίδων αυτών θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία απευθείας με τους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες και τους ιδιοκτήτες αυτών, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη. Το Ιατρικό Κέντρο σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Το Ιατρικό Κέντρο δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης του Ιστότοπου από τη χρήση του. Τα περιεχόμενα του Ιστότοπου παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία ρητή ή τεκμαιρόμενη εγγύηση. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται για γενική ενημέρωση και μόνο. Αν ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων σκοπεύει να προβεί σε οποιουδήποτε είδους αξιοποίηση των παρεχομένων από τις σελίδες πληροφοριών, οφείλει προηγουμένως να επικοινωνήσει με το Ιατρικό Κέντρο, μέσω των τρόπων επικοινωνίας που διατίθενται στο δικτυακό τόπο www.medskinhealth.com και το Ιατρικό Κέντρο θα φροντίσει για την παροχή επίκαιρων και ακριβών πληροφοριών, κατά την κρίση του.

Ο δικτυακός τόπος www.medskinhealth.com  προορίζεται να βρίσκεται σε λειτουργία 24 ώρες την ημέρα και 7 μέρες την εβδομάδα. Το Ιατρικό Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει την αναστολή ή τη διακοπή της πρόσβασης σε μέρος ή και στο σύνολο του δικτυακού τόπου, εάν συντρέξουν συνθήκες πέραν από τον έλεγχό του, οι οποίες καθιστούν απαραίτητη την αναστολή ή τη διακοπή πρόσβασης, όπως, ενδεικτικά, σε περίπτωση δυσλειτουργιών πληροφοριακών συστημάτων ή τηλεπικοινωνιακών δικτύων, τεχνικών προβλημάτων ή για λόγους τακτικής ή έκτακτης συντήρησης ή σε άλλες περιπτώσεις σημαντικών έκτακτων γεγονότων.

Το Ιατρικό Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τη μορφή και το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, όποτε το κρίνει απαραίτητο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Ο επισκέπτης/ χρήστης του δικτυακού τόπου οφείλει να χρησιμοποιεί τα στοιχεία και δεδομένα που παρέχονται σε αυτόν κατά τρόπο νόμιμο και σύμφωνο με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη. Σε αντίθετη περίπτωση, αναλαμβάνει την ευθύνη αποκατάστασης κάθε ζημίας, που μπορεί να επέλθει στο Ιατρικό Κέντρο από παράνομη ή αθέμιτη χρήση τους.

Απαγορεύεται, επίσης, στους επισκέπτες/ χρήστες η εισαγωγή με οποιονδήποτε τρόπο στο δικτυακό τόπο του Ιατρικού Κέντρου www.medskinhealth.com κακόβουλου λογισμικού ή δεδομένων, που θα αλλοίωναν ή θα ήταν πιθανό να αλλοιώσουν την εμφάνιση και την πληρότητα των δεδομένων και της οργάνωσης του δικτυακού τόπου. Σε μια τέτοια περίπτωση, το Ιατρικό Κέντρο επιφυλάσσεται να λάβει κάθε πρόσφορο νομικό μέτρο για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας τυχόν υποστεί.

 

 1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την περιήγηση των επισκεπτών/ χρηστών στον Ιστότοπο του Ιατρικού Κέντρου, το τελευταίο τυχόν να συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Για να ενημερωθείτε περαιτέρω σχετικά με την εν λόγω συλλογή και επεξεργασία και τα δικαιώματά σας αναφορικά με αυτή μπορείτε να ανατρέξετε στη Γνωστοποίηση Ιδιωτικότητας και στην Πολιτική Cookies του Ιστοτόπου. 

 

 1. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο των σελίδων του παρόντος Ιστότοπου (ενδεικτικά αναφερόμενα, εικόνες, εμπορικά σήματα, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα, παρεχόμενες υπηρεσίες και, γενικά, όλα τα αρχεία αυτού του δικτυακού τόπου), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του Ιατρικού Κέντρου και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει, εν όλω ή εν μέρει, αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, μεταφόρτωσης (download), μετάδοσης ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο.

Ο επισκέπτης/ χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει μεμονωμένα αντίγραφο τμήματος του περιεχομένου του παρόντος Ιστότοπου στον προσωπικό του υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από την «Mediterranean Skin Health», χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Λοιπά διακριτικά γνωρίσματα, προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος Ιστότοπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν αντίστοιχα δικαιώματα προστασίας τους.

 

 1. Λειτουργία εφαρμογής «Συμβουλή Ιατρού» - Αποποίηση Ευθύνης 

Κανένα μέρος του παρεχόμενου στους επισκέπτες/ χρήστες περιεχομένου του δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη. Αντιθέτως, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των επισκεπτών/ χρηστών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης του Ιατρικού Κέντρου.

 

 1. Διατήρηση ατομικών λογαριασμών μελών 

Μέσω του Ιστοτόπου παρέχεται σε κάθε επισκέπτη/ χρήστη η δυνατότητα εγγραφής του ως μέλους και διατήρησης ατομικού λογαριασμού. Μέλος μπορεί να είναι οποιοσδήποτε έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Ο λογαριασμός κάθε νέου μέλους είναι αυστηρά ατομικός και δεν δύναται να μεταβιβασθεί σε άλλον. Κάθε μέλος υποχρεούται να κάνει μόνο ίδια χρήση και να μην παραχωρεί πρόσβαση (μέσω των κωδικών του) σε άλλους οικείους του. Σε περίπτωση μεταβολής των προσωπικών του στοιχείων μετά το στάδιο της αρχικής εγγραφής, το μέλος οφείλει να γνωστοποιεί αμέσως γραπτά στο Ιατρικό Κέντρο οποιαδήποτε αλλαγή (ενδεικτικά ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας, τηλεφωνικό αριθμό), διαφορετικά το Ιατρικό Κέντρο δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας της αλληλογραφίας και/ ή διακοπής της επικοινωνίας.

Το μέλος πρέπει να ενημερώσει αμέσως εγγράφως το Ιατρικό Κέντρο σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή του τυχόν αυθαίρετη χρήση των κωδικών πρόσβασης στο λογαριασμό του, ευθυνόμενο (το μέλος) για κάθε είδους ζημία που ήθελε προκύψει μέχρι την εκ μέρους του ειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή, το Ιατρικό Κέντρο θα προβεί στην απενεργοποίηση του λογαριασμού.

Ο ατομικός λογαριασμός μέλους δεν θα ισχύει σε περίπτωση απαγόρευσης ή περιορισμού του χρήστη από το Νόμο. Εξάλλου, το Ιατρικό Κέντρο δικαιούται να ακυρώσει το λογαριασμό εάν το μέλος παραβεί οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους χρήσης του Ιστοτόπου, οι οποίοι συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις, ή εάν συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος. Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης ατομικού λογαριασμού, το μέλος υποχρεούται να διακόψει άμεσα τη χρήση του λογαριασμού και να τον καταργήσει. Επιπροσθέτως, το Ιατρικό Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να καταργεί ατομικούς λογαριασμούς μελών οι οποίοι είναι ανενεργοί για χρονικό διάστημα πέραν του έτους.

 

 1. Λειτουργία του E-shop - Περιορισμός Ευθύνης

Το Ιατρικό Κέντρο στο πλαίσιο των συναλλαγών του από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για τη διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη/ χρήστη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες/ χρήστες περί της μη διαθεσιμότητας, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Ο Ιστότοπος έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και άλλα μέσα προκειμένου να ενημερώνεται άμεσα η διαθέσιμη ποσότητα των προϊόντων μας, ωστόσο διατηρεί ρητή επιφύλαξη αναφορικά με τη εγκυρότητα των διαθέσιμων στο ηλεκτρονικό κατάστημα ποσοτήτων των προϊόντων, καθόσον ενδέχεται η ενημέρωση των να πραγματοποιείται μέσα σε μία (1) ώρα από την στιγμή της τροποποίησης τους. Στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, το Ιατρικό Κέντρο δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων ή/ και υπηρεσιών, που λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με τιμή εσφαλμένη, ήτοι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την ισχύουσα για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που σε παραγγελία τέτοιο σφάλμα στην τιμή διαπιστώνεται σε μέρος μόνο των παραγγελθέντων προϊόντων, τότε η παραγγελία ισχύει και εκτελείται κανονικά για τα υπόλοιπα προϊόντα και θεωρείται μη ολοκληρωθείσα για τα προϊόντα στα οποία διαπιστώθηκε το σφάλμα, εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και λειτουργούν ως μονάδα το ένα με το άλλο και ο πελάτης/ χρήστης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε το Ιατρικό Κέντρο οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

Σε καμία περίπτωση το Ιατρικό Κέντρο δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/ και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης/ χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή /και τη χρήση του Ιστοτόπου ή/ και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/ και προϊόντων ή/ και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/ και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/ και υπηρεσίες ή/ και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

 1. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Ιστοτόπου του Ιατρικού Κέντρου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των σχετικών διεθνών συνθηκών.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς τις παραπάνω πηγές δικαίου, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από τους παρόντες όρους χρήσης χωρίς, σε καμία περίπτωση, να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τη χρήση του παρόντος Ιστοτόπου, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Το παρόν πρόκειται μελλοντικά να μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες για τις ανάγκες λειτουργίας και χρήσης του Ιστοτόπου. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον κατά τη μετάφραση προκύψει κάποιος όρος να ερμηνεύεται διαφορετικά ή να μπορεί να του αποδοθεί άλλο περιεχόμενο, η απόδοση της ελληνικής γλώσσας θα υπερισχύει. 

Β. ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ «MSH CLUB» 

 1. Γενική Περιγραφή ΜSH CLUB και δικαίωμα συμμετοχής

Μέσω του Ιστοτόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος παρέχεται σε κάθε επισκέπτη/ χρήστη, που αποτελεί ταυτόχρονα εγγεγραμμένο μέλος, η δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα επιβράβευσης του Ιατρικού Κέντρου (εφεξής ως «MSH CLUB» ή «Πρόγραμμα»). Ο λογαριασμός κάθε μέλους/ χρήστη του Προγράμματος είναι αυστηρά ατομικός και δεν δύναται να μεταβιβασθεί σε άλλον. Μέλος μπορεί να είναι οποιοσδήποτε έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του και υποχρεούται να κάνει μόνο ίδια χρήση και να μην παραχωρεί πρόσβαση (μέσω των κωδικών του) σε άλλους οικείους του. Ως εκ τούτου, κάθε μέλος του προγράμματος θα επιβραβεύεται με τους πόντους πιστότητας οι οποίοι θα αντιστοιχούν στις δικές του αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα του Ιατρικού Κέντρου.

Το Πρόγραμμα έχει διεθνή ισχύ, δηλαδή εφαρμόζεται και ισχύει στο σύνολο των επικρατειών όπου εκτελούνται παραγγελίες και γίνονται αποστολές προϊόντων (ενδεικτικά, Ελλάδα, Κύπρος). 

 1. Συλλογή Πόντων

Οι πόντοι τους οποίους το μέλος δύναται να κερδίζει ανά συναλλαγή/ παραγγελία ισοδυναμούν με πέντε (5) πόντους ανά ένα (1) ευρώ αξίας συναλλαγής, ώστε το μέλος να λαμβάνει το σύνολο της αξίας (σε ευρώ, χωρίς τα μεταφορικά) κάθε παραγγελίας πενταπλάσια (x5) στο προηγούμενο ακέραιο νούμερο. Για παράδειγμα, για παραγγελία συνολικής αξίας 265,78€ το μέλος θα λάβει 265x5=1325 πόντους. 

Σε κάθε περίπτωση, οι πόντοι που πρόκειται να συγκεντρωθούν ανά παραγγελία, θα αναγράφονται ευκρινώς σε σχετικό πεδίο του περιβάλλοντος του ηλεκτρονικού καταστήματος, ώστε να μπορεί το μέλος κάθε φορά να ενημερώνεται εγκαίρως για τυχόν αλλαγές/ τροποποιήσεις στους όρους της επιβράβευσης. 

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος ή ακύρωσης της παραγγελίας αφαιρούνται οι πόντοι που είχαν ήδη ή επρόκειτο να αποδοθούν στο μέλος, με όποια παρεπόμενη συνέπεια έχει αυτό για τη διατήρηση της εκάστοτε βαθμίδας του μέλους.  

Επιπροσθέτως, τα μέλη συντηρούν τη βαθμίδα τους, αναβαθμίζονται ή υποβαθμίζονται αυτόματα ανάλογα με τους πόντους που έχουν συγκεντρώσει κάθε στιγμή και πάντως με κριτήριο τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες, ώστε κάθε φορά η βαθμίδα στην οποία εμπίπτουν να αντικατοπτρίζει το σύνολο των πόντων που συγκεντρώθηκαν εντός της εν λόγω χρονικής περιόδου. 

Διευκρινίζεται δε ρητά ότι τα Προνόμια αποδίδονται αυτόματα μέσω του περιβάλλοντος χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα βαθμίδα επιβράβευσης του μέλους κατά το χρόνο υποβολής της παραγγελίας.

 1. Βαθμίδες Επιβράβευσης και Προνόμια

Οι Βαθμίδες Επιβράβευσης των μελών του ηλεκτρονικού καταστήματος διακρίνονται σε τέσσερα (4) επίπεδα, ως κατωτέρω:

 • No Tier

Περιλαμβάνει τα εγγεγραμμένα μέλη του ηλεκτρονικού καταστήματος χωρίς καμία αγορά προϊόντος κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες. Στην περίπτωση των No Tier μελών δεν χορηγούνται επιπλέον προνόμια, πλην των κοινώς προβλεπομένων για όλους τους επισκέπτες του ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 90€ στην Eλλάδα και άνω των 200€ για την Κύπρο). 

 • Silver (1-3499 πόντοι)

Περιλαμβάνει τα μέλη τα οποία έχουν συγκεντρώσει έως 3499 πόντους από τις αγορές που έχουν ολοκληρώσει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες. Ως επιβράβευση, στην επέτειο των γενεθλίων τους, τα Silver μέλη μας απολαμβάνουν ειδικό εκπτωτικό κουπόνι αξίας …… € για τις επόμενες αγορές τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα με χρονική ισχύ …. μήνες. Σημειωτέον δε ότι τα Silver μέλη δεν δύνανται να τροποποιήσουν την ήδη δηλωθείσα ημερομηνία γεννήσεώς τους στα προσωπικά στοιχεία μέλους, προς το σκοπό αποφυγής καταστρατήγησης της εν λόγω ενέργειας. Επιπλέον, θα δίνεται η δυνατότητα έγκαιρης ενημέρωσης των Silver μελών και παραχώρησης πρόσβασης έως και 24 ώρες πριν τα λοιπά No Tier μέλη σε εκπτωτικές προσφορές και λοιπές προωθητικές ενέργειες του ηλεκτρονικού καταστήματος. 

 • Gold (3500-9999 πόντοι)

Περιλαμβάνει τα μέλη τα οποία έχουν συγκεντρώσει έως 9999 πόντους από τις αγορές που έχουν ολοκληρώσει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες. Ως επιβράβευση, στην επέτειο των γενεθλίων τους, τα Gold μέλη μας απολαμβάνουν Premium προϊόν (ή/ και προϊόντα), ως δώρο γενεθλίων, αποκλειστικής επιλογής του Ιατρικού Κέντρου. Σημειωτέον δε ότι τα Gold μέλη δεν δύνανται να τροποποιήσουν την ήδη δηλωθείσα ημερομηνία γεννήσεώς τους στα προσωπικά στοιχεία μέλους, προς το σκοπό αποφυγής καταστρατήγησης της εν λόγω ενέργειας. Επιπλέον, θα δίνεται η δυνατότητα έγκαιρης ενημέρωσης των Gold μελών και παραχώρησης πρόσβασης έως και 24 ώρες πριν τα λοιπά No Tier μέλη σε εκπτωτικές προσφορές και λοιπές προωθητικές ενέργειες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Τέλος, τα Gold μέλη μας απολαμβάνουν έκπτωση 3% σε όλες τις παραγγελίες τους μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (εξαιρουμένων των μεταφορικών). 

 • VIP (10.000 + πόντοι)

Περιλαμβάνει τα μέλη τα οποία έχουν συγκεντρώσει 10.000 πόντους και άνω από τις αγορές που έχουν ολοκληρώσει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες. Ως επιβράβευση, στην επέτειο των γενεθλίων τους, τα VIP μέλη μας απολαμβάνουν Luxury προϊόν (ή/ και προϊόντα), ως δώρο γενεθλίων, αποκλειστικής επιλογής του Ιατρικού Κέντρου. Σημειωτέον δε ότι τα VIP μέλη δεν δύνανται να τροποποιήσουν την ήδη δηλωθείσα ημερομηνία γεννήσεώς τους στα προσωπικά στοιχεία μέλους, προς το σκοπό αποφυγής καταστρατήγησης της εν λόγω ενέργειας. Επιπλέον, θα δίνεται η δυνατότητα έγκαιρης ενημέρωσης των VIP μελών και παραχώρησης πρόσβασης έως και 48 ώρες πριν τα λοιπά No Tier μέλη σε εκπτωτικές προσφορές και λοιπές προωθητικές ενέργειες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Τέλος, τα VIP μέλη μας απολαμβάνουν έκπτωση 5% σε όλες τις παραγγελίες τους μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς επίσης δωρεάν μεταφορικά ανεξαρτήτως του ποσού της παραγγελίας, ήτοι από το πρώτο ευρώ.  

 1. Χρονική ισχύς Πόντων

Όπως αναφέρεται ήδη ανωτέρω, για τη συντήρηση της βαθμίδας, αναβάθμιση ή υποβάθμιση του μέλους, λαμβάνονται υπόψη και υπολογίζονται μόνον οι πόντοι οι οποίοι συγκεντρώθηκαν εντός των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών. Ως εκ τούτου, η χρονική ισχύς των πόντων περιορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες από τη χρονική στιγμή της απόκτησής τους και ανά παραγγελία, ώστε ακριβώς δώδεκα (12) μήνες μετά να χάνονται και να μην υπολογίζονται (οι συγκεκριμένοι πόντοι) πλέον για την κατάταξη του μέλους σε κάποια βαθμίδα. 

 1. Αποποίηση Ευθύνης

Σε περίπτωση μεταβολής των προσωπικών του στοιχείων μετά το στάδιο της αρχικής εγγραφής, πλην της ημερομηνίας γέννησης η οποία ήδη ως ανωτέρω έχει αποκλειστεί, το μέλος οφείλει να γνωστοποιεί αμέσως γραπτά στο Ιατρικό Κέντρο οποιαδήποτε αλλαγή (ενδεικτικά ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας, τηλεφωνικό αριθμό), διαφορετικά το Ιατρικό Κέντρο δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας της αλληλογραφίας και/ή διακοπής της επικοινωνίας.

Το Πρόγραμμα δεν θα ισχύει σε περίπτωση απαγόρευσης ή περιορισμού του χρήστη από το Νόμο. Εξάλλου, το Ιατρικό Κέντρο δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς την παρούσα σύμβαση και να ακυρώσει το λογαριασμό εάν το μέλος παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσας, οι οποίοι συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις, ή εάν συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος. Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας και ακύρωσης του λογαριασμού, το μέλος υποχρεούται να διακόψει άμεσα τη χρήση του προγράμματος και να καταργήσει το λογαριασμό.

Το μέλος οφείλει να ελέγχει, μετά από κάθε συναλλαγή, την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων της απόδειξης που παραλαμβάνει από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Το Ιατρικό Κέντρο δεν έχει καμία υποχρέωση ή ευθύνη προς το μέλος για τυχόν αθέτηση εκπλήρωσης ή μη ακριβή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του βάσει του Προγράμματος, καθώς και για οποιαδήποτε συμβατική ή εξωσυμβατική (απο)ζημίωσή του.

Το μέλος πρέπει να ενημερώσει αμέσως εγγράφως το Ιατρικό Κέντρο σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή του τυχόν αυθαίρετη χρήση των κωδικών πρόσβασης στο λογαριασμό του, ευθυνόμενο (το μέλος) για κάθε είδους ζημία που ήθελε προκύψει μέχρι την εκ μέρους του ειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή, το Ιατρικό Κέντρο θα προβεί στην απενεργοποίηση του λογαριασμού, ενώ οι πόντοι που έχει συγκεντρώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή το μέλος, αυτόματα μεταφέρονται στον καινούριο λογαριασμό του. 

Οι πόντοι που συγκεντρώνει το μέλος μετά από κάθε του συναλλαγή θα προστίθενται στο λογαριασμό του εντός των επόμενων τριών (3) εργάσιμων ημερών της συναλλαγής και θα έχουν δωδεκάμηνη ισχύ από την απόκτησή τους ανά παραγγελία, όπως ήδη ως ανωτέρω αναφέρεται. 

Διευκρινίζεται δε ότι ως χρόνος απόκτησης των πόντων λογίζεται η ημερομηνία τοποθέτησης της εκάστοτε παραγγελίας και όχι η τυχόν μεταγενέστερη ημερομηνία πίστωσής τους στο λογαριασμό του μέλους.

Κατά τα λοιπά, για όσα δεν προβλέπονται ρητώς στο παρόν Κεφάλαιο Β, ισχύουν κατ’ αναλογία τα επιμέρους προβλεπόμενα στους Όρους Χρήσης του Ιστοτόπου (Κεφάλαιο Α του παρόντος).

 1. Τροποποιήσεις/ Τερματισμός Προγράμματος

Το Ιατρικό Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλεί ή/ και τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους του ΜSH CLUB καθώς και τους μηχανισμούς απόκτησης των προνομίων (π.χ. όρια πόντων ανά βαθμίδα, είδος δώρου) με προειδοποίηση τριάντα (30) ημερών. Παρομοίως και με την ίδια προθεσμία προηγούμενης ενημέρωσης, το Ιατρικό Κέντρο δύναται να τερματίσει το Πρόγραμμα αφαιρώντας τα προνόμια από όλα τα μέλη.

 

AVAILABLE VIRTUAL SKIN CONSULTATIONS

Cookies